ปูนซีเมนต์ผสม ตราจิงโจ้เหลือง ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ งานเทพื้นปรับระดับ งานเทเอ็นทับหลัง และงานปูนทรายทั่วไป โดยมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ (PORTLAND TYPE I) กับวัสดุผสมชนิดพิเศษที่วิจัยขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้มีคุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550 และ ASTM C-150 ทำให้มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งาน และประหยัดกว่าปูนซีเมนต์ผสมทุกชนิด.... 

 คุณสมบัติของปูน
 องค์ประกอบหลัก
 ข้อมูลด้านเทคนิค
 ตารางเปรียบเทียบ
 ขั้นตอนการใช้งาน
 โครงการที่เลือกใช้